โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบริการ ข่าวบุคลากร

ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี (แทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่จะครบวาระ) โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการสรรหา หรือส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ >> อ่านต่อ
อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไอศกรีมแตงไทย
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

              ด้วยความร่วมมือระหว่างคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง นางสาวนิชารี วงศ์ษา นักศึกษาปี 3 และนางสาววรัญญา จารีวัชระ นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาวิทยาศาส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชนร่วมกับภาคการศึกษา  I >> อ่านต่อ


ลงพื้นที่ติดตามผล และฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2560 ด้วย STEM (Workforce)
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ติดตามผล และฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานของบริษัท ส.ล.โฮลเซลล์ จำกัด บริษัท บางมะฝ่อผ้าไทย จำกัด และบริษัท ดับบลิว เอ็มไอ ไวร์เมข จำกัดในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ปี 2560 เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถของพนักงานด้วย STEM (Workforce) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดนครสวรรค์ข่าว: ว่าที่ร้อยตรี รั... >> อ่านต่อ


คณาจารย์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขา เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านบริหารธุรกิจฯ และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2560   การเข้าร่วมอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความพร้อมสำหรับก... >> อ่านต่อ


นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560 นิตยสารราชมงคลล้านา ฉบับที่ 7 >> อ่านต่อนักเรียนโรงเรียนปาริมาดูงานการเลี้ยงไก่-ไข่ปลอดภัย
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 กรกฏาคม 2560  เวลา 13.00 น.  ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง  คณะวิทยาศา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1693