โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

นศ.การท่องเที่ยวฯ คว้ารางวัล Best Paper Award งาน NCAA 2017
พุธ 24 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัล Best Paper Award >> อ่านต่อ


ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ >> อ่านต่อ


ประกาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศ : ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ >> อ่านต่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โชว์ กึ๋น สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคมวิชาเอกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการนำเสอนผลงานสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สู่สังคม “เปิดกล่อง” ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์  หล้าสมศรี กรรมการสภา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ภะคะวา อาร์ตแอนด์คราฟต์ ต.บ้านกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวฯ เป็นการนำเสอนผลงานของนักศึกษา ทั้งหมด 24... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ผู้สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ สร้างกลไกการขับเคลื่อนค่านิยม RMUTL
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างกลไกในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  จัดโดยสำนักงานอธิการบดี และผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา รวมถึงการสร้างกา... >> อ่านต่อ


ชมรมกอร์ฟ มทร.ล้านนา จัดแข่งกอล์ฟการกุศลนำรายได้สนับสนุนการศึกษาและสร้างความสามัคคีในองค์กร
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 ชมรมกอล์ฟราชมงคลล้านนา ได้จัดงานกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 5 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จายเป็นทุนสนับสนุนทางการศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์ ศิษย... >> อ่านต่อ


UNIZEEP โชว์ผลงานนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

นิทรรศการ “UNIZEEP”วิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ “UNIZEEP” นิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาออกแบบเครื่องเรือน ชั้นปีที่ 4 ภายใต้แนวความคิดการออกแบบเครื่องเรือนภายในห้องนอนให้มีความเป็นเอกลักษณ์และบอกเล่ารูปแบบสไตล์การใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันโดยคนรุ่นใหม่  ภายในแสดงผลงานของนักศึกษา 32 คน 32 ผลงาน รวมกลุ่มจัดแสดงตาม STYLE 6 รูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุรพล  มโนวงค์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมแล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษประจำปี 2560
พุธ 24 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           22 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดพิธีเปิดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานการสอบ TOEIC ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่แผนพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กล่าวว่าโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2560 เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1451