โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

“ลายคำ” ศิลปะแห่งความศรัทธาสืบสานงานช่างล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม
ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560

ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมองค์กร มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา  พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำนักศึกษาในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม  ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่  1-2560 ลงพื้นที่ดำเนินการสร้างผลงานศิลปะลายคำ ภายใต้โครงการวิจัยลายคำล้านนาเพื่อการต่อยอดสู่ชุมชน  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา  อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการสร้างงานศิลปะ... >> อ่านต่อ


โครงการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน “ ลายคำสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ศิลปะสกุลช่างลำปาง”
พุธ 12 กรกฎาคม 2560

วันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2560 ผศ.ลิปิกร มาแก้ว และอาจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการวิจัยเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชนสล่าล้านนาสู่การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมลายคำ ประดับตกแต่งภายในพระเจดีย์ลอยน้ำ สถานปฏิบัติธรรมโกษาไทรย้อย (วัดพระธาตุบ่อส้ม ) ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2560 ส่งผล... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อังคาร 11 กรกฎาคม 2560

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา  มทร.ล้านนา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติในวันคล้ายวันสวรรคต รวมถึงแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้... >> อ่านต่อ


สำนักงานอธิการบดีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผศ.สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์ ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมกันถวายเทียนพรรษาแด่พระครูธีรสุตพนจ์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดี ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้า... >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
พุธ 28 มิถุนายน 2560

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา โดยมี ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีจากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์เทียนพรรษา จำนวน 12 เล่ม เพื่อมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ (ได้แก่ มทร.ล้านนา เชียงราย ตาก น่าน ลำปาง พิษณุโลก, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร, สำนักงานอธิการบดี, ศูนย์การจัดการศึ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน สืบสานประเพณีจัดพิธีทำบุญและพิธีไหว้ครูประจำปี 2560
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 หลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีทำบุญและพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ อาคารโรงฝึกงานวิชาเอกออกแบบเครื่องเรือน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านช่่างฝีมือ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามที่กระทำสืบทอดกันมา  สำหรับหลักสูตรออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมฯ  เป็นแหล่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญออกสู่สังคมที่สำคัญทั้งด้านการออกแบบตกแต่งภายใน และออก... >> อ่านต่อ


พิธีไหว้ครู คณะบริหารธุรกิจฯ ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560

สโมสรคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2560 ณ ลานกิจกรรมณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา  โดยมีคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับพิธีไหว้ครูของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการเรียนและการใช้ชีว... >> อ่านต่อ


กิจกรรม สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรมฯ
อังคาร 13 มิถุนายน 2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรม พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ และผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ "  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) เพื่อให้เกิดศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 อาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วย ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ และบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ หน่วยพิธีสวนดอก เพื่อช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย เสริมสิริมงคลทำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปด้วย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี    ซึ่งประเพณีทำบุญเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นพิธีที่ทรงคุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูและอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คาดหวังให้สามารถนำไปปรับใช้ในการดำดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
อังคาร 6 มิถุนายน 2560

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดการประชุมโครงการพิธีไหว้ครู และ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอภิเดช กรรณิกา หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนสโมสรนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีมติกำหนดจัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา น่าน และกำหนดจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาให... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 29