โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567
ศุกร์ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)  และขอท่านแจ้งตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25667 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ  ตามคิวอาร์โค้ด  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 4 ราย
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณ... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้ารับบริการวางแผนเกี่ยวกับการยื่นและคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2567

สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ"การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานด้านการวางแผนภาษีเงินได้ การคำนวณและการปฏิบัติเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง  เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา " ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ล้านกิจกรรมอาคารบริหารธุรกิจ 3 เพื่อให้บริการคำแนะนำและรับปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2667 แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และให้นักศึกษาในรายวิชาการวางแผนภาษีอากร ได้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นภาษี จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงก... >> อ่านต่อ


การบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน 25 ม.ค. 67
ศุกร์ 26 มกราคม 2567

          วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมิ่งมงคล บ้านวังชัยพัฒนา และบ้านห้วยยาง เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน             นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรทรัพยากรภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อบริหารจัดการ เรื่อง น้ำสำหรับอุป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ประจำปี 2566 ในวาระครบ 19 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
พุธ 17 มกราคม 2567

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำโครงการราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อคัดเลือก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารวมถึงศิษย์เก่าฯ ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามแบบอย่างที่ดีในสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เนื่องในวาระครบ 19 ปี แห่งการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการพิจารณาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับรางวัลตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "ไม่ให้ ไม่รับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566

       คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "ไม่ให้ ไม่รับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง >> อ่านต่อ


พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA 2566
พฤหัสบดี 28 ธันวาคม 2566

          27 ธันวาคม 2566  สถาบันจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน กับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดี มทร.ล้านนา ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง คุณบุญส่ง ศรีกอนติ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA ในครั้งน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย
พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


การดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ 2566
อังคาร 19 ธันวาคม 2566

        วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับ ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธ์ นายประวิทย์ บุญมี นางฉันทนา วิชรัตน์ และนายณัฐพล เจริญสุข จากมูลนิธิชัยพัฒนา ในการติดตามการดำเนินงานโครงการ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำป... >> อ่านต่อ


ประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567
อาทิตย์ 10 ธันวาคม 2566

      ระหว่างวันที่ 7 -8 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มทร.ล้านนา จัดประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณแพรวพรรณ พัทธยุทธ และ คุณขจรศักดิ์ วรประทีป วิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ที่มา : นางสาวชูขวัญ แสงทอง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 283


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา