โลโก้เว็บไซต์ มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2559


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2559 ที่หอประชุมเฉลิมเฉล้มพระเกียรติ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ดังนี้

1.อาจารย์วันดี อ๊อดปัญญา อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
2.อาจารย์วรทัศน์ ศรีวิชัย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบเครื่องเรือน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.ผศ.สุนีย์รัตน์ สุรีย์พงษ์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 4.ผศ.บวรลักษณา อินประสิทธิ์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาไทย คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 5.และคุณศิลปะชัย ดิวรางกูร ตำแหน่ง ช่างไม้ ส่วนงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพยากร