โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 456 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

     ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จึงเห็นสมควรสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไปอีกด้วย จึงขอประกาศการเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่มีผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผลงานที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๕ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ประเภทของการสรรหา

๑.๑ ประเภทบุคคล

๑.๒ ประเภทหน่วยงาน

๑.๓ ประเภทโครงการ
 

๒. ผลงานด้านต่าง ๆ

ด้านที่ ๑ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ด้านที่ ๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ ๓ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้านที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข

ด้านที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ด้านที่ ๖ การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ด้านที่ ๗ การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

ด้านที่ ๘ การสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ

ด้านที่ ๙ การส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติภูมิของประเทศไทย
 

๓. คุณสมบัติ

๓.๑ คุณสมบัติประเภทบุคคล

(๑) เป็นบุคคลที่มีความประพฤติ ปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล
(๒) เป็นบุคคลที่ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๓) เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณงามความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความยีดมั่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 

๓.๒ คุณสมบัติประเภทหน่วยงาน

(๑) เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ที่มีสถานที่ตั้งในประเทศไทยและดำเนินกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย

(๒) เป็นหน่วยงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจ มีความเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ หรือสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ
 

๓.๓ คุณสมบัติประเภทโครงการ

เป็นโครงการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ดำเนินงานในประเทศไทย และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความสมัครใจ มีความเสียสละ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ หรือเป็นโครงการที่ดำเนินงานสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติมีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

รวมทั้งมีลักษณะการสร้างสรรค์สื่อประเภทต่าง ๆ
 

๔. รางวัลที่ได้รับ

๔.๑ โล่ประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ในนามนายกรัฐมนตรี สำหรับผลงานที่มีความโดดเด่นและมีคุณค่าแก่การยกย่อง

๔.๒ ใบประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ในนามนายกรัฐมนตรี สำหรับผลงานที่มีคุณค่าแก่การชื่นชม
 

๕. การประกาศผลการคัดเลือก

๕.๑ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (https://www.opm.go.th) ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

ถือเป็นที่สิ้นสุด

๕.๒ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" ซึ่งวันเวลาและสถานที่จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (https://www.opm.go.th)
 

๖. การเสนอชื่อ

๖.๑ เปิดรับการเสนอชื่อระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๖.๒ ดาวน์โหลดแบบใบเสนอชื่อได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (https://www.opm.go.th) หรือดาวน์โหลดจาก QR code (https://bit.ly/44bOVzZ)

๖.๓ ส่งใบเสนอชื่อพร้อมหลักฐานประกอบการเสนอชื่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) ส่งด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยถือวันที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงรับเรื่องเป็นสำคัญ

(๒) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

(๓) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ valueoftheland@gmail.com ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยถือวันและเวลาที่ส่งถึงสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงรับเรื่องเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ให้ส่งใบเสนอชื่อในรูปแบบไฟล์ pdf

ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๐๕ หรือ ๐ ๒๒๘๓ ๔๗๑๐ หรือสอบถามผ่านทางไลน์ Line id:@720lubku ในวันและเวลาราชการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา