โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกระบวนการเรียนการสอน “งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น” ภายใต้โครงการ“การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกระบวนการเรียนการสอน “งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น” ภายใต้โครงการ“การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา”

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วรรธนพงศ์ เทียนนิมิต จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดกระบวนการเรียนการสอน “งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น” ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนเรียนการสอนภายใต้โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา” มีเป้าหมายสำคัญคือการศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศาสนสถานสำหรับสามเณรที่ไม่ลาสิกขา และมุ่งการเปิดโอกาสให้สามเณรได้เข้าใจถึงโลกของอาชีพและค้นหาตนเองก่อนจะลาสิกขาโดยกระบวนการเรียนการสอนจะเน้นไปที่หลักสูตรและรายวิชาที่ได้ใช้ความรู้เพื่อทำนุบำรุงศาสนสถาน ได้แก่ งานไม้และก่อสร้างเบื้องต้น งานไฟฟ้า งานไม้และงานประกอบแผงไม้และโครงเหล็ก

     การดำเนินโครงการมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือสามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์(วัดปทุมสราราม) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และสามเณรที่กำลักศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 30 รูป จัดกระบวนการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ และ วันเสาร์  จำนวน 12 สัปดาห์ รวม 72 ชั่วโมง

     โครงการ “การพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา” เป็นไปตามยุทธศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา  โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา บนฐานรากการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อการใช้ประโยชน์จริง มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีการนำเอาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกิดจากบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ภายใต้ศาสตร์พระราชา มาใช้ในการร่วมแก้ปัญหาเยาวชนและนักเรียน  ด้านความสามารถทางการช่างเพื่อการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้พื้นฐานและความสามารถในการพึ่งตนเองรวมถึงอาจสามารถประกอบอาชีพในอนาคตในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย

     ทั้งนี้สามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมในฐานะที่เป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย จะได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่น สามารถยกระดับตนเองให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ อันเป็นพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงสามเณร ร่วมกับสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ ฯ และโรงเรียนพระปรัติยธรรมแผนกสามัญศึกษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคศาสนาได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารและสามเณร เพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้านการอ่าน พูด เขียน ภาษาไทย และได้รับโอกาสในการศึกษาและพัฒนาเท่าเทียมผู้อื่นมีสุขภาพดี และมีคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กนักเรียนมีความรู้ ทักษะในสื่อสาร ความสามารถทางด้านอาชีพ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคต สามารถพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ นำไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

ภาพ/เรียบเรียง: นายสุริยนต์ สูงคำ เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา