โลโก้เว็บไซต์ (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๙๙,๓๓๓.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. (ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
๒ .เอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย
๓. TOR โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา