โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านระบบเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น แก่บุคลากรจาก 33 ส่วนงานภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านระบบเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น แก่บุคลากรจาก 33 ส่วนงานภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1603 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมของบุคลากรแผนกวิศวกรรมและบุคลากรช่างในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัย/เกษตรหลวงภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) โดยมีอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ซึ่งมีบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานจาก 33 ส่วนงานภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง จำนวนทั้งสิ้น 70 คนเข้าร่วมการอบรม

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันของศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อมูลนิธิโครงการหลวง และกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 29– 31 พฤษภาคม 2567  เพื่อถ่ายทอดทักษะการปฏิบัติงานด้านระบบปรับอากาศและห้องเย็น ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น ให้กับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ยกระดับทักษะ และความสามารถขั้นสูง ในด้านการใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและห้องเย็นของมูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความพร้อมในการใช้งาน สามารถรายงานสถานะของระบบได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดปัญหา สามารถแก้ไขปรับปรุงระบบเพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์ และผลผลิตในห้องเย็นได้ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีความ เชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็น ส่วนสำคัญในการผลักดันการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีรูปแบบการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
(คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon