โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน นักศึกษาเข้าสมัครรับทุน โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดย กสศ. ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน นักศึกษาเข้าสมัครรับทุน โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดย กสศ. ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ขอเชิญชวน นักศึกษาเข้าสมัครรับทุน โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดย กสศ. ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยตนเอง ณ สถานศึกษาที่ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษา และการเสนอชื่อผ่านสถานศึกษาที่ผู้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

มทร.ล้านนา ขอเชิญนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ผ่านการขอรับทุนหรือ เสนอชื่อผู้รับทุน ตั้งแต่วันที่  27 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2567 และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาการอธิการบดี มทร.ล้านนา ให้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ข่าวทุน โครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อาคารเอส. พี. กรุงเทพ เพื่อประชุมประชาสัมพันธ์ข่าวทุน และเป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสมัคร และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทุนฯ มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับความเป็นมาของโครงการนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ซึ่ง กสศ.​ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนนักศึกษาในสายอาชีวศึกษา (ปวช. หรือ ปวส.) ที่มีศักยภาพและความสามารถพิเศษ หรือ “ช้างเผือก” โดยเจาะจงให้ทุนในสาขาที่เป็นสายอาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในหลักสูตรที่ตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 และสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้สนใจมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

 1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท และมีอายุไม่เกิน 24 ปี นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2566 จากสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/อนุปริญญา
 3. เป็นผู้มีศักยภาพในการเรียนและความสามารถพิเศษ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 20 ของสาขาที่สำเร็จการศึกษา หรือ ในกรณีสาขาของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ต้องเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในลำดับไม่เกินร้อยละ 30
 • มีประวัติดีเด่นโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ และมีสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
  เป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ หากมีผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติหรือระดับภาคหรือมีความสามารถพิเศษด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 •   เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา หรือเข้าศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2567 โดยหลักสูตรที่จะเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาเดิมที่สำเร็จการศึกษา และได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด ในกรณีที่เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับองค์กรวิชาชีพจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพด้วย ในสาขาดังต่อไปนี้
  สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve)อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

      สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM)และ        เทคโนโลยีดิจิทัล

 1. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
 2. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ มีจิตสาธารณะและมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ

 

ใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-06-24/

สนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้างออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon