โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนา ปลูกต้นไม้ ได้คาร์บอนเครดิต จริงหรือ? ครั้งที่ 4  เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมสัมมนา ปลูกต้นไม้ ได้คาร์บอนเครดิต จริงหรือ? ครั้งที่ 4 เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2567 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ ณ จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมนำความรู้มาพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

 

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) นำโดยสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ "ปลูกต้นไม้ ได้คาร์บอนเครดิต จริงหรือ?" ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม Tara Ballroom โรงแรมทรีธารา จังหวัดลำปาง จัดโดยสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับเกียรติจาก นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจากทาง มทร.ล้านนา ประกอบด้วย นายวิษณุลักษณ์ คำยอง จากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ จากกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี อาจารย์รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา และคณาจารย์จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ "คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้" และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

การสัมมนาประกอบด้วยหัวข้อที่น่าสนใจหลายประการ อาทิ "คาร์บอนเครดิตคืออะไร? ขายได้จริงหรือ" โดย ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ, "ทำอย่างไรให้ได้คาร์บอนเครดิต" โดย ดร.ปราณี หมู่ทองแก้ว และ "ปลูกต้นไม้ได้คาร์บอนเครดิตจริงหรือ?" โดย อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกัน

การเข้าร่วมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ มทร.ล้านนา ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 13 เกี่ยวกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 15 ว่าด้วยการปกป้องระบบนิเวศบนบก

มทร.ล้านนา จะนำความรู้และประสบการณ์จากการสัมมนาครั้งนี้ไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการลดก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัย โดยจะนำเสนอแนวทางต่อที่ประชุมคณะและสภามหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ข้อมูล วิษณุลักษณ์ คำยอง
ภาพ วิษณุลักษณ์ คำยอง, วัชระ กิตติวรเชฏฐ์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี
 คำค้น : SDGs, NOPOVERTY, RMUTL, CLIMATEACTION, LIFEONLAND

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon