โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE ประเทศเวียดนาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน HCMUTE ประเทศเวียดนาม


ดร.ยุพเยาว์  ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก  Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 12 คน เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ์  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 12 คน จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายกสภา อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา