โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ


ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ในการนี้การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ (ดาวน์โหลดประกาศผลการเลือกตั้ง)