โลโก้เว็บไซต์ ประกาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐


ประกาศ : ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ

ไฟล์เอกสารประกาศ

ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคณะกรรมการประจำคณะ


 

การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๐