โลโก้เว็บไซต์ การตรวจติดตามงานตามเอกลักษณ์  “เกษตรปลอดภัย” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจติดตามงานตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย”


วันที่ 13 พฤษภาคม 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นำทีม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พร้อมคณะ  ทำงาน ในโอกาสประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน  ร่วมงาน   โดยที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   บรรยายสรุปงานตามเอกลักษณ์  “เกษตรปลอดภัย” ของ เขตพื้นที่พิษณุโลก  จากนั้น  นำเยี่ยมชมโครงการตัวอย่าง  อาทิ  ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ,  โรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ,  สาขาวิชาประมง , สาขาวิชาพืชศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  , หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง  , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ไข่ไก่ปลอดภัยและการเลี้ยงสุกรแบบปล่อยแปลง  เป็นต้น  โดย เอกลักษณ์ เกษตรปลอดภัย (green agriculture)” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก   กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาให้เป็นนวัตกรรมเกษตรในระบบสมาร์ตฟาร์ม (smart farm) เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (food safety) ซึ่งพื้นที่ได้พัฒนาทั้งด้านสถานที่ ฟาร์ม ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งความเข้มแข็งด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาให้เป็น สถาบันการศึกษาที่เป็น “แหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย”

นอกจากนี้  ทีมงานจาก บริษัท เอดับบลิวดี คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการสาธิตนวัตกรรมใหม่ สมาร์ทโดรน “ฝนทิพย์”  อากาศยานฉีดพ่นทางเกษตร    ภายในกิจกรรม ครั้งนี้  ณ บริเวณสนามด้านหน้าอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/PrRLPhitsanulok/media_set?set=a.795248107299698.1073742714.100004435482094&type=3&uploaded=75