โลโก้เว็บไซต์ การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562


15 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี อำนวยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จัด "การอบรมพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562" ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม BLA 201 ตึกบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร์จารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ศิลป์ชัย นิลกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อแนะนำแนวทางการทำงานวิจัย ตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน ของนักวิจัย มทร.ล้านนา ซึ่งได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว