โลโก้เว็บไซต์ เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน สทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญร่วมงานและนำเสนอผลงานในงาน สทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12


เชิญหน่วยงานในกำำกับดูแล เพื่อส่งนิสิต นักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและส่งผลงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ www.dpstcenter.org/stt4youth

ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

>> รายละเอียดเพิ่มเติม