โลโก้เว็บไซต์ RMUTL ช่อง@Youtube | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL ช่อง@Youtube

วีดีทัศน์แนะนำผู้บริหาร มทร.ล้านนา
อังคาร 6 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา  มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน บูรณาการ การสอนกับการปฏิบัติงานจริงก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และในระดับสากล  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 28