โลโก้เว็บไซต์ 2023-10-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-10-20

อธิการบดี ร่วมหารือการสร้างเครือข่ายการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

             วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการประชุมหารือร่วมกับ คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดการโครงการหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์, Ms. Tam Le - Regional Market Manager - South East Asia, Africa & Pacific Islands - University of Otago และคุณศิรินทร์ธร ด้วงคต Director... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU และนักวิจัย มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษารองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (TM2023 - Track 2.1)
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 นักวิจัย มทร.ล้านนาจำนวน 19 คน ที่ผ่านการคัดเลือกการอบรมผู้เชี่ยวชาญ TM Track2 พร้อมทั้งกลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษารองรับการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (TM2023 - Track 2.1) เพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ Talent Mobility  ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ผสานความร่วมมือภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพิ่มศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติ
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงานร่วมกับ บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดย นายภวเกียรติ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ  เพื่อร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคลากรของบริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้มีคุณวุฒิด้านวิศวกรรมศา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “นวัตกรรมทำใจ ให้ไกลทุกข์” ใช้แนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแก่บุคลากร
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

   วันที่ 20  ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมทำใจ ให้ไกลทุกข์” จัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ณ ศาลาราชมงคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ตามแนวทางของนวัตกรรมทำใจเพื่อให้ไกลทุกข์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยรับความเมตตาจากพระอาจารย์สมใจ อาจาโร และพระอโนชา อธิจิตโต จากวัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้... >> อ่านต่อ


การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 : ปีการศึกษา 2567
ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ครั้งที่ 1 :  ปีการศึกษา 2567 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 20 ตุลาคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา