โลโก้เว็บไซต์ 2024-01-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-01-26

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา แสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมเกษตร - อาหาร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิก อกท. ครั้งที่ 44 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ศุกร์ 26 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 27 ม.ค. 67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมเกษตร  ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 44 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน         โดยทางคณะฯจัดแสดงผลงาน นวัตกรรมด้านอาหาร และนวัตกรรมเกษตร อาทิ ข้าวมะลินิลสุรินทร์อิน... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ตาก ชนะเลิศการประกวดร้านนิทรรศการงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2566-2567
ศุกร์ 26 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ชนะเลิศการประกวดร้านนิทรรศการงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2566-2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566-3 มกราคม 2567 โดยวันนี้ (26 ม.ค. 67) นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่มหาวิทยาลัย  ซึ่งภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2566-2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้ร่วมออกร้านนิทรรศการและมีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเป็นประจำทุกวัน อาทิ การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาคณะต่างๆ ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน  Human subject research ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Applied Science
ศุกร์ 26 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 ม.ค. 67  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัย” หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคน  Human subject research   ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Applied Science (ทั่วไปที่ต้องการนำไปตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก กล่าวรายงานการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสต... >> อ่านต่อ


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา เป็นตัวแทน เข้าร่วมพิธีหล่อพระเกสรดอกไม้
ศุกร์ 26 มกราคม 2567 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 25 มกราคม 2567 ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษาและบุคลากรศูนย์วัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีหล่อพระเกสรดอกไม้ เนื่องในโอกาสงานทำบุญฉลองสมโภช ปอยหลวง 650 ปี วัดผาลาด  ภายในงานประกอบด้วย พิธีหล่อพระเกสรดอกไม้ สร้างพระพุทธรูปดอกไม้ล้านนา บุปผาล้านดวง "พระจากล้านดวงดอกไม้ ล้านดวงใจของหมู่เฮา" ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา โดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการจัดทำต... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟเขตป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว
ศุกร์ 26 มกราคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ดร. นพดล มณีเทียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย อาจารย์ สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ คทาชา ศรีฟ้าเลื่อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1และ 2 เตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 112 ราย เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟบริเวณเขตป่าชุมชนและเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการดูแลป่าต้นน้ำห้วยต้นยาง ของชุมชนทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอด... >> อ่านต่อ


การบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชน 25 ม.ค. 67
ศุกร์ 26 มกราคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 25 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำร่วมกับชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านมิ่งมงคล บ้านวังชัยพัฒนา และบ้านห้วยยาง เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน             นอกจากนี้ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรทรัพยากรภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เพื่อบริหารจัดการ เรื่อง น้ำสำหรับอุป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา