โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย ณัฐชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร จำนวนผู้เข้าชม 1232 คน

(302) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเปิดรับผู้สมัครขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดย มทร.ล้านนาได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้สนใจเพื่อเข้าสมัครและเข้ารับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีสาขาที่เข้าร่วมโครงการ คือ

  • ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • ประเภททุน 2 ปี (เรียนต่อ ปวส.) สาขายานยนต์ไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ มทร.ล้านนาตาก และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ และตาก เพื่อเป็นส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง แล้วนั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาผลการคัดกรอง และคัดเลือกผู้ขอรับทุน และได้นำรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกภายในและภายนอก ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 ที่ผ่านมา ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ในการนี้ มทร.ล้านนา ขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมรับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2567

ในกรณีที่ท่านมีข้อทักท้วงร้องเรียนในรายชื่อที่ประกาศ สามารถระบุข้อร้องเรียนได้ดัง Link ที่แนบมานี้ และสำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาที่ปรากฏรายนามดังเอกสารแนบท้าย 1 ทั้งนี้ขอให้ผู้ขอรับทุนและจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดทำสัญญา โดยจะแจ้งกำหนดการให้ผู้ผ่านการพิจารณารับทราบในอันดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  27 มีนาคม พ.ศ. 2567

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2567 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Link สำหรับการทักท้วงผลการคัดเลือกผู้ขอรับทุน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา