โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-03-28

มทร.ล้านนา ร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำดูแลสุขภาพนักศึกษา รุ่น 1
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์สุขภาพจิตที่ 1  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมนำในการดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1"  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต มีการเสริมสร้างพลังใจ มีเจตคติที่ดีต่อปัญหาสุขภาพจิตและสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต  นำไปสู่การจัดการและป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้ โดยมีการบรรยายถ่ายทอดความร... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับรางวัล

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ผู้ช่วยอธิการบดี/อาจารย์สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566            และจะเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกี... >> อ่านต่อ


วิศวกรรมอุตสาหการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง นำผลงานปริญญานิพนธ์สู่การแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และอาจารย์ที่ปรึกษาฯ นำเสนอผลการศึกษาและการดำเนินโครงงานปริญญานิพนธ์แก่ผู้จัดการโครงการและวิศวกรเหมืองแร่ ณ บริษัท บี.ที.ไมท์นิ่ง จำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ... >> อ่านต่อ


สวพ.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (Grooming 1 : Idea & Tools ) ยกระดับบุคลากรสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 28 มีนาคม 2567   รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” (Grooming 1 : Idea & Tools) ภายใต้โครงการ “โครงการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้วยกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัยและบริการวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ประจำปี 2567... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express (LeX) RMUTL Doi Saket 2024  
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อ : สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ Singapore Polytechnic เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอั... >> อ่านต่อโครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 ผศ.พงษ์ยุทธ นวลบุญเรือง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา ดร.สุภาวดี แช่ม และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้นนา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ภายใต้"โครงการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ CARE NETWORK SYMPOSIUM 2024 สร้างเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวและการแปลงผันกำลังไฟฟ้า (Green Technology and Power Conversion Research Group: GTPC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ และนักวิจัย มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง น่าน พิษณุโลก ภายใต้การดำเนินงานวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส 2564 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา จัดประชุมรายงานผล และรายงานความก้าวหน้าการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

  ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้ รศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผอ.สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผอ.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ผศ.ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผู้แทน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และจัดประชุมปรึกษาหารือ รายงานผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานความก้าวหน้าผลการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon