โลโก้เว็บไซต์ ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2567 โดย ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ครุภัณฑ์ชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับงานออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณโครงการ จำนวน 957,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จากเดิม คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน 12/2566 เปลี่ยนแปลงเป็น คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน 3/2567

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา