โลโก้เว็บไซต์ 2024-03-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2024-03-26


มทร.ล้านนา ประชุมร่วมผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี พ.ศ. 2567
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธาน ผศ.สุรศักดิ์ อยู่สวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรพื้นที่ เชียงใหม่ และตาก การประชุมได้ดำเนินการ ณ ห้องประชุมกาสะลอง และการประชุม Online zoom meeting ในการดำเนินการประชุมครั้งนี้เป้ฯการประชุมร่วมระหว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ... >> อ่านต่อ


ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๙๙,๓๓๓.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ >> อ่านต่อ


นวก.คอมฯ สวส. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ ติวเข้ม ระบบ e-office บุคลากร สถช.
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

   วันนี้ (วันอังคาร ที่ ๒๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นายศักดิ์ชัย กันธะดา หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา)พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรม “ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)” แก่บุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (สถช.) ณ ห้องฝึกอบรม ๒ ชั้น ๒ อาหารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับSingapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรม Learning Express 2024 ส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาและสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชน
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 26 มีนาคม 2567 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลันยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2024) ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เป็น... >> อ่านต่อ
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครุภัณฑ์ชุดออกแบบระบบควบคุมสมองกลฝังตัวสำหรับงานออกแบบระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณโครงการ จำนวน 957,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จากเดิม คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน 12/2566 เปลี่ยนแปลงเป็น คาดว่... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ในโครงการเสวนาทางวิชาการ
อังคาร 26 มีนาคม 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบปะคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.) ในโครงการเสวนาทางวิชาการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) มทร.ล้านนา ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หรือสามารถร่วมกิจกรรมในระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting Join Zoom Meeting ได้ที่ : https://zoom.us/j/8733493133?pwd=QUVUK0RpU2RiTGVOUzdTQ2dJbGhDdz09&omn=94686200829... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon