โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Creative Career Path 2024 ภายใต้โครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่
อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ หรือ CEA เชียงใหม่ (เดิม TCDC เชียงใหม่) ได้กำหนดการจัดกิจกรรม Creative Career Path 2024 สำหรับโครงการ miniTCDC Link จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความสร้างสรรค์ที่สำคัญสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content/ Media) กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Services) และกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ ... >> อ่านต่อ


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมจัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และออกบูธนำเสนอผลงาน
ศุกร์ 12 มกราคม 2567

  วันนพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลินิกเทคโนโลยีมกาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานวิทยาศาสตาร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ฐานการเรียนรู้ "แต้มสี ลีลามัด" และออกบูธนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโน... >> อ่านต่อ


สถช. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ในโครงการสานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2566
จันทร์ 25 ธันวาคม 2566

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดย นายคเชนทร์ เครือสาร และ นายเอกพงศ์ ดวงมาลา บุคลากรในสังกัด ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมเตรียมงานจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาด ร่วมกับ กลุ่มงานใต้ร่มพระบารมี สำนักงานอธิการบดี และ นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณบริเวณสนามกีฬากลาง มทร.ล้านนา รวมถึงให้บริการผลิตน้ำดื่มด้วยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ Hydro Pure ให้แก่บ... >> อ่านต่อ


สพร 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ มทร.ล้านนา และ มนช. จัดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการปลูกพืชภายใต้โรงเรือนร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สําหรับการเกษตร (IoT for Smart Greenhouse)
อังคาร 12 ธันวาคม 2566

  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  จัดการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การปลูกพืชภายใต้โรงเรือนร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สําหรับการเกษตร (IoT for Smart Greenhouse) ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวกับการสร้างโรงเรือนร่วมกับระบบ  IoT สำหรับการเกษตร ให้แก่ผูู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร หรือที่เกี่ยวข้อง หรือแรงงานในสถานประกอบกิจการ ที่สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรม... >> อ่านต่อ


สถช.จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
จันทร์ 4 ธันวาคม 2566

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำทีมโดยอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure จากผู้เชี่ยวชาญ และบูรณาการความรู้ที่ทันสมัย ให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ให้สามารถต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสนับสนุน กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กองบิน 41 เชียงใหม่
อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566

  วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/หัวหน้ากลุ่มงาน และ นายจักรรินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนงานบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิท... >> อ่านต่อ


สถช. มทร.ล้านนา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบรถน้ำดื่ม Hydro Pure แก่ชุมชนวัดท่าช้าง ต.ไม้งาม จ.ตาก
จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มสะอาด Hydro Pure ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมสาธิตขั้นตอนกระบวนการผลิตน้ำดื่ม Hydro Pure ที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Process) ในการกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้แก่ประ... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ 2567
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

  เปิดการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้ประกอบการ สามารถยื่นใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่  Link https://opms.mhesi.go.th/applications/public/register   ผู้ประสานงาน : น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส (คุณหนึ่ง) 089 429 9275  >> อ่านต่อ


สถช. ร่วมลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ อบต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
อังคาร 10 ตุลาคม 2566

  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ศรีประเสริฐ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เพื่อร่วมสำรวจข้อมูลพื้นฐานตลอดจนความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม &n... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖
จันทร์ 18 กันยายน 2566

     ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เรื่อง การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖      ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จึงเห็นสมควรสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 237


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา