โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-24

ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะสำหรับภาคการเกษตร เพื่อยกระดับประชากร ให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างมีคุณภาพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าแลวผักดี๊ดี อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ยุวชนอาสา มทร.ล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ หัวหน้าโครงการ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ในกิจกรรม การวางระบบรดน้ำกึ่งอัตโนมัติ ตรวจสอบและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์รดน้ำในแปลงผักสำหรับพื้นที่ปลูกผักนอกโรงเรือน ทั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเก็บข้อมูลในมิติด้านต่างๆ เพื่อรวบรวมประมวลผลการดำเนินงานโครงการ เช่น ประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากชุมชน ตั้งแต่ การวางแผนการปลูกผักให้ตรงตามฤดูกาล การปลูก การดูแลรักษา... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการ “วิทย์คอม ล้านนา น่าน สัญจร ครั้งที่ 1” ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรม "วิทย์คอม ล้านนา น่าน สัญจร ครั้งที่ 1" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Generative AI สำหรับการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน      ขอขอบคุณอาจารย์และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคน่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกใน... >> อ่านต่อ


ขั้นตอนการผลิต ชาอู่หลง = Work Instruction of Tea Production
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  ขั้นตอนการผลิต ชาอู่หลง = Work Instruction of Tea Production โดย นราธิป จันทร์ไตร และ อลงกรณ์ งานดี โรงงานเราขุนวาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ จำนวน 25 หน้า ปี 2562   เกี่ยวกับหนังสือ ข้อมูลการผลิตชาอู่หลง ครอบคลุมทุกข... >> อ่านต่อ


คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน = Manual for producing interlocking blocks
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / คลังความรู้

  คู่มือการผลิต อิฐบล็อกประสาน = Manual for producing interlocking blocks โดย ศุภกิจ ศรีเรือง ส่วนสนับสนุนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง (สคล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์ความร่วมมือ มทร.ล้านนา และ มจธ. เพื่อมูลนิธิโครการหลวง และกิจกรรรมวิชาการ จำนวน 11 หน้า ปี 2562   เกี่ยวกับหนังสือ คู่มือการผลิตอิฐบล็อกประสาน ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความทนทานและเหมาะสมสำหรับการใช้งาน... >> อ่านต่อ


นศท.มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกประจำปีการศึกษา 2566
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  งานนักศึกษาวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชั้นปีที่ 4 และ 5 ทั้งชายและหญิง เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการฝึกระหว่างวันที่ 13 - 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยการฝึกอบรมและทำกิจกรรมจิตอาสา การฝึกบุคคลท่าเบื้องต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานด้านการบริหาร
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งทางวิชาการอีกหน้าที่หนึ่ง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 (4) แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยา... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567
ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิวฮอล์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ได้แก่ นายวรัญญู วรรณพรหม นักวิจัย นายวัชระ กิตติวรเชฏฐ์ วิศวกร และนายสามารถ สาลี วิศวกร ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567” เพื่อ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา