โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพการผลิตโคนม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์วิชาชีพการผลิตโคนม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ศึกษาดูงานในรายวิชาการผลิตโคนม (Dairy Cattle Production) ณ โฮล มิลค์ฟาร์ม อ. ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และสร้างประสบการณ์วิชาชีพ  ลำปาง โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชญ์ ไชยวังราษฏร์ เจ้าของฟาร์มให้การต้อนรับและบรรยายเทคนิคการจัดการอาหารโคนมเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำนมคุณภาพสูง ในวันที่ 2 และ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
          การศึกษาดูงานดังกล่าวเป็นหนึ่งกิจกรรมในรายวิชาการผลิตโคนม ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในฟาร์มของมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานประกอบการจริง เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้สู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่ดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ และ ดร.สุกัญญา พูลทจิตร เป็นอาจารย์ผู้สอนและผู้ดูแลตลอดการศึกษาดูงาน
          สำหรับรายวิชาการผลิตโคนม (Dairy Cattle Production) เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสภาพการผลิตโคนมภายในประเทศ พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการทั่วไป เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม อาหารและการให้อาหาร โรงเรือนและอุปกรณ์ โรคและพยาธิโคนม รวมถึงการสังเคราะห์และการตรวจสอบน้ำนม โดยมีจุดมุ่งหมายรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้นให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ภาพ /ที่มาของข่าว  :  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา